Selecteer een pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Door het ondertekenen van de offerte, de bestelbon, of het aanvaarden van de levering of van de factuur, verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden – die inherent verbonden zijn aan de afgesloten transactie – en verbindt de klant er zich uitdrukkelijk toe de bedongen voorwaarden te zullen naleven.

1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten door de B.V. TORTIGA en zij prevaleren op de eventueel andere verkoopsvoorwaarden van de klant.

2. De tot stand gekomen overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van schriftelijke bevestiging van de transactie door de B.V. TORTIGA aan de klant uiterlijk binnen de maand nadat de klant zijn wil kenbaar heeft gemaakt en zijn akkoord betreffende het afsluiten van de overeenkomst heeft betuigd (dit kan ondermeer zijn het ondertekenen van een offerte). De B.V. TORTIGA behoudt zich derhalve het recht voor de eventuele bestelling van de klant geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder aan de klant ook maar enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn. Dat het gaat om een verkoop onder opschortende voorwaarde heeft onder meer zijn belang bij deze transacties afgesloten met B.T.W.-plichtigen, waarvoor de aanvaarding van de verkoop door de kredietverzekeraar voor de B.V. TORTIGA een conditio sine qua non is.

3. De prijsofferte – zoals door de B.V. TORTIGA aan de klant medegedeeld vervalt, indien zij niet binnen de 30 dagen na afgifte door de klant werd aanvaard.

4. De leveringstermijnen zijn opgegeven bij benadering: laattijdige levering geeft nimmer recht op schadevergoeding, noch op verbreking of ontbinding van het contract ten voordele van de klant. Dit geldt ook voor de leveringstermijnen die uitdrukkelijk zijn bedongen in speciale voorwaarden. Iedere verandering op verzoek van de opdrachtgever, doet de overeengekomen levertermijn ten onze laste te niet. Een leveringsopdracht die niet kon worden uitgevoerd wegens overmacht of door toedoen van een derde, geeft de ander partij nimmer recht op enige schadevergoeding.

5. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden en van alle andere door de klant aangegane verbintenissen ontslaat ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling van elke verantwoordelijkheid bij het niet naleven van de leveringstermijn. Indien de klant om uitstel van levering verzoekt, of indien door zijn toedoen de levering op het voorziene tijdstip onmogelijk werd, hebben wij het recht op een speciale vergoeding van 1,5% per maand en/of begonnen maand, van de waarde van het contract, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

6. Tenzij anders bepaald, wordt elke herstelling uitgevoerd in regie. Alle bezwaren, terugzending van goederen, dienen op straffe van nietigheid schriftelijk gesteld te worden uiterlijk bij de levering. Levering wordt in ieder geval aanzien te zijn gebeurd op factuurdatum. Behoudens schriftelijk bezwaar bij de levering, worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering zelf. Wij staan voor de verborgen gebreken enkel in wanneer wij daarvan kennis hebben: die kennis wordt niet vermoed, zij moet bewezen worden door de andere partij.

7. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de B.V. TORTIGA, dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest ten belope van 15% op jaarbasis verschuldigd zijn, en dit vanaf de factuurdatum. Daarenboven zal vanaf diezelfde datum een bijzondere forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn – eveneens van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling – ten belope van 10% van het totaal verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van € 62. Voor de berekening van de intrest zal elke begonnen maand als een volledige maand worden aanzien.

8. Hetgeen hierboven werd bedongen i.v.m. laattijdige betaling houdt geen verzaking in aan het recht van de B.V. TORTIGA om, in geval van wanbetaling en indien de B.V. TORTIGA dit verkiest, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding zal gelijk zijn aan 40% van de totale waarde van het contract, dit onverminderd het recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten die de B.V. TORTIGA dient te maken om de goederen terug in hun bezit te nemen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

9. De B.V. TORTIGA behoudt zich tevens het recht voor – in geval van wanprestatie – zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te zien. Alleen de rechtbank van Gent is bevoegd voor betwistingen die voortvloeien uit de door B.V. TORTIGA geleverde goederen of verrichtingen met betrekking tot deze.

10. Indien de andere partij in een land woont, waar de eigendomsvoorbehoud clausules hun uitwerking niet verliezen bij samenloop van schuldeisers (nl. bij faillissement, concordaat, liquidatie of beslag) wordt uitdrukkelijk voorzien dat alle door de verkoper geleverde waren zijn exclusieve eigendom blijven totdat alle facturen en rekeningen, in hoofdsom en in rente mede de kosten betaald zijn: de koper is gehouden ze zolang voldoende te verzekeren.

11. Alle goederen worden verzonden op risico van de klant. Wij behouden ons het recht voor, wanneer wij dit nuttig achten, zelfs tijdens de uitvoering van het contract waarborgen te eisen. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging geld te ontvangen. Elke terugzending van goederen dient direct te geschieden in de originele verpakking en moet ons toekomen vrij van vracht en kosten, zelfs indien het door ons gebrekkig erkende stukken op basis van materiaal- en fabricage-fouten betreft. Alle taksen, belastingen, B.T.W., zijn ten laste van de koper en zijn nooit in onze prijzen begrepen.

12. De uitvoering geschiedt steeds volgens onze conceptie in de voorgestelde materialen en/of onderdelen en vervangen alle details en gegevens van de offerte. De B.V. TORTIGA houdt zich het recht voor de productie te wijzigen indien zij het nodig acht wegens technische of esthetische redenen zonder dat de koper van zijn verplichtingen kan afzien.

13. Bij plaatsing is cliënt verantwoordelijk dat de voorziene ruimte waar de plaatsing dient te gebeuren vrij en toegankelijk is, de ondergrond vrij is van eventuele ondergrondse leidingen, reservoirs, … en is klaargemaakt voor plaatsing zoals werd overeengekomen.  Dit ogenblik zal ons door de cliënt worden meegedeeld. Ingeval de voorziene ruimte niet klaar is en de koper verlangt dat wij op voorhand met de fabricatie aanvangen en/of de locatie van de Okatto wijzigt, dan gebeurt dit op de volledige verantwoordelijkheid van de koper, ongeacht welke andere plannen of documenten er ook zouden bestaan. 

14. De koper dient bij de levering, voor het lossen der goederen, voldoende personeel beschikbaar te stellen indien zulks werd overeengekomen. De goederen worden afgeladen op een goed bereikbare plaats.

15. Dode wormsteken of kleurverschil in het hout, kunnen niet worden aangezien als een gebrek. 

16. De B.V. TORTIGA gebruikt voor de behandeling en kleuringen natuurlijke producten. Kleurwijzigingen na verloop van tijd door weersomstandigheden kunnen optreden en worden als normaal beschouwd. Afhankelijk van het klimaat zal de Okatto een nieuwe behandeling nodig hebben.  De client is zelf verantwoordelijk om de door hem aangekochte Okatto als een goede huisvader te onderhouden. 

17. De B.V. TORTIGA geeft 2 jaar garantie op het behandelde hout.  U kan steeds bij ons terecht voor de aankoop en/of advies betreffende onderhoudsproducten.  Na de 2 jaar garantie kan de client steeds dienst doen op onze dienst na verkoop voor het verdere onderhoud mits vergoeding uurloon, km vergoeding en producten.

18. Stormschade valt niet binnen de garantie maar dient de client via zijn verzekering te regelen.

19.  brandschade door het gebruik van een buitenhaard (type Ofyr) valt niet onder garantie.